STANOVY ČESKÉ JEZDECKÉ HONEBNÍ SPOLEČNOSTI

založené jako Občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění


I.

Základní ustanovení


1) „Česká jezdecká honební společnost“ se sídlem v Českých Budějovicích je dobrovolným občanským sdružením sportovních a rekreačních jezdců, nebo příznivců klasického jezdeckého sportu, kteří svou činnost hodlají provozovat na území celé České republiky.


2) Sídlo „České jezdecké honební společnosti“. je U Malše 20, České Budějovice, PSČ 370 01.

    

3) Vzhled znaku „České jezdecké honební společnosti“ bude předmětem dalšího uvážení členské základny, přičemž nebude požadováno, aby se znak stal předmětem zápisu v rejstříku ochranných známek.


4)Základním cílem „České jezdecké honební společnosti“, zkráceně též „ČJHS“, je rozvoj jezdeckého sportu a zejména zachování klasické jezdecké disciplíny - honebního ježdění v celé České republice na vysoké sportovní a společenské úrovni a také umožnění širokého zapojení rekreačních jezdců, mládeže a příznivců jezdeckého sportu do této činnosti.


5)Ke splnění svého základního cíle si ČJHS stanovuje tyto cíle a úkoly :


a) Na úseku sportovního ježdění podporovat přípravou koní a jezdců pro všechny jezdecké discipliny s cílem zúčastňovat se jezdeckých soutěží a dalších akcí, zejména honebních jízd, v celé České republice.

b) Podle ekonomických možností vytvářet základnu pro plnění svých cílů a uspokojování zájmů svých členů i ostatní veřejnosti, zejména pak mládeže.

c) Vlastní činností přispívat k pořádání jezdeckých akcí, zejména honebních jízd a přispívat tak k rozvoji jezdeckého sportu v České republice.

d) Členskými příspěvky a vlastní činností vytvářet ekonomickou základnu pro plnění stanovených cílů.

e) Vést členy a ostatní účastníky pořádaných akcí k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, k ochraně přírody, šířit informace z oblasti historie jezdeckého sportu a různými formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví.


II.


Orgány a majetek „České jezdecké honební společnosti“


6)Nejvyšším orgánem ČJHS je členská schůze složená ze všech členů ČJHS. Členská schůze se koná nejméně  1 x do roka. Pokud o její svolání požádá jedna třetina členů nebo výkonný výbor, nebo předseda společnosti, koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu. Členskou schůzi svolává a řídí výkonný výbor.

Členská schůze zejména :

a) rozhoduje o zániku ČJHS, a o majetkovém vypořádání

b) rozhoduje o názvu ČJHS, sídle a symbolice

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov ČJHS

d) rozhoduje o způsobu volby orgánů společnosti a volí výkonný výbor a revizora

e) schvaluje zprávu o hospodaření a majetku ČJHS, schvaluje rozpočet a minimální výši zápisného a ročních členských příspěvků

f) stanoví hlavní směry činnosti ČJHS pro příští období

g) schvaluje a vydává interní předpisy, ve kterých  upravuje  vnitřní vztahy ČJHS.


7)K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech členů, pokud členská schůze nerozhodne jinak.


8)Registraci členů, členské průkazy a další členské záležitosti upravuje členská  schůze interním předpisem.


9)Zdrojem majetku ČJHS jsou zejména

- příspěvky členů ČJHS, kteří podle svých možností zapůjčují k činnosti ČJHS movitý i nemovitý majetek a  poskytují finanční příspěvky

- příspěvky a dotace od sportovních svazů

- státní příspěvky a dotace od ČSTV a jiných organizací

- příspěvky sponzorů.


10)Majetek ČJHS, který bude získán z příspěvkové činnosti, je majetkem ČJHS jako celku. O jeho převodech, nabývání, pozbývání a dalších dispozicích rozhoduje výkonný výbor. Majetek, který k činnosti zapůjčují jednotliví členové zůstává jejich majetkem a podmínky jeho užívání stanoví dohoda nebo smlouva.


11)ČJHS, prostřednictvím výkonného výboru, organizuje hospodářské a sponzorské styky s ostatními fyzickými i právnickými osobami.


12)Pokladní a účetní operace ČJHS se řídí obecně závaznými právními předpisy.


13)Jménem ČJHS jedná předseda, nebo jiný jím pověřený člen výkonného výboru.


14)Členství v ČJHS

Členství vzniká na základě písemné žádosti zájemce podané výkonnému výboru ČJHS. VV je povinen žádost projednat a rozhodnout o ní do tří měsíců. Po schválení žádosti zašle VV zájemci přihlášku. VV může nabídnout členství a zaslat přihlášku i dalším osobám dle svého uvážení. Po doručení vyplněné přihlášky rozhodne VV o přijetí zájemce za člena ČJHS. Členství vzniká kladným rozhodnutím VV o přihlášce a úhradou jednorázového zápisného a ročního členského příspěvku ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze.

Člen ČJHS má právo volit a být volen. Pasivní volební právo je podmíněno dosažením věku 18 let. Každý člen své právo vykonává osobně a má jeden hlas. Člen ČJHS má právo na schůzích a vůči voleným orgánům ČJHS  vyjadřovat své připomínky, stížnosti, názory a náměty. Má právo na osobní nebo písemnou odpověď.

Člen ČJHS je povinen

-dodržovat a plnit stanovy, usnesení členských schůzí a závěry výkonného výboru ČJHS

-plnit finanční povinnosti k ČJHS, vždy k 30. lednu běžného kalendářního roku

-podílet se na akcích ČJHS podle svých možností a/nebo podmínek stanovených členskou schůzí.

Zánik členství

Členství zaniká a) vystoupením člena

  b) smrtí člena

  c) vyloučením.

K vyloučení musí být závažný důvod. Závažným důvodem se rozumí zejména porušování stanov nebo zájmů ČJHS, nerespektování rozhodnutí členské schůze, rozhodnutí VV nebo porušování zákonných předpisů.
O vyloučení rozhoduje VV JK a rozhodnutí doručí členovi písemně. Proti rozhodnutí je možné se odvolat do tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí k členské schůzi. Ve stejné lhůtě musí být provedeno také vyúčtování závazků a pohledávek člena vůči ČJHS.


15)Výkonný výbor  (VV) je volen členskou schůzí ze členů ČJHS a je tříčlenný. V čele stojí přímo volený předseda ČJHS, který jednání VV svolává a řídí. Volební období VV a předsedy je 1 rok. Opakovaná volba člena VV je možná, funkci předsedy ČJHS může jeden člen vykonávat v řadě nejdéle po dobu dvou volebních období. V případě zániku členství předsedy určí členové VV mezi sebou zastupujícího předsedu do konce volebního období. V případě zániku členství dvou členů VV svolá zbylý člen mimořádnou členskou schůzi k nové volbě VV.


16)Revizor je volen členskou schůzí ze členů ČJHS. Volební období revizora je 2 roky a opakovaná volba je možná. Při zániku členství revizora, jmenuje do nejbližší členské schůze VV do této funkce jiného člena.

Revizor zejména:

- kontroluje hospodaření ČJHS a plnění usnesení členské schůze

- upozorňuje VV na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich odstranění

- vyjadřuje se k čerpání rozpočtu a k hospodaření ČJHS a předkládá VV a členské schůzí zprávu o své činnosti.


Revizor nemůže být členem VV ČJHS, ale má právo se zúčastňovat všech jeho jednání a musí být o jejich konání včas informován.


Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR
Česká jezdecká honební společnost
Ministerstvo vnitra České republiky

civilně správní úsek –odbor regionálních spolků

U Obecního domu 3

112 20 Praha 1V Českých Budějovicích 12.5.2008


Věc: Návrh na registraci občanského sdruženíPřípravný výbor České jezdecké honební společnosti podává tímto, podle §6 odstavec 2 zákona 93/1990 Sb., návrh na registraci tohoto Občanského sdružení.


K našemu návrhu přikládáme stanovy ČJHS ve dvou stejnopisech.


Zmocněncem, oprávněným jednat jménem přípravného výboru, je PhDr. Tomáš Krůta.Přípravný výbor ČJHS:

Ing. Josef Nováček, nar. 28.10.1945, bytem U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Johanes Lobkowicz, nar. 22.8.1954, bytem Jinonická 61, 158 00 Praha 5 - Jinonice

PhDr. Tomáš Krůta, nar. 4.4.1946, bytem U Kříže 24, 158 00 Praha 5 – Jinonice

(tel.: 602 208 208, e-mail: tomas.kruta@ttv.cz)Home       Kdo jsme?       Co je honební ježdění ?       Kalendář       Fotogalerie       Publikace       Kontakt